Có tầm nhìn xa, đảm bảo tính khả thi cao trong tương lai nhằm chinh phục thành công mới