Chúng tôi lấy sự minh bạch làm trọng, thực hiện công khai, rõ ràng và bình đẳng trong mọi việc.